Självmord och mobbning – Finns det ett samband?

Förra månaden publicerade SVT en artikel om att mobbning leder till självmord, det exakta antalet är dock oklart. En forskningsrapport från Friends som gjordes tillsammans med Örebro universitet visar att ungefär 140 000 barn och unga har blivit utsatta för mobbning bara de första månaderna av 2021. Vi vet även att mobbning kommer kosta samhället ungefär 46 miljarder kronor de kommande 30 åren.

Forskare i Holland har visat att de som blivit utsatta för mobbning löper mer än dubbelt så stor risk för att drabbas av självmordstankar. Man undersökte samband mellan mobbning och rapporterade självmordstankar hos cirka 300 000 barn och ungdomar och kom fram till att de som blivit utsatta för mobbning löpte 2,23 gånger så hög risk för självmordstankar än andra. 

Man undersökte även sambandet mellan mobbning och rapporterade självmordsförsök hos 70 000 barn och unga. Här kunde man se att siffran var något högre, hela 2.55 gånger så hög risk för självmordsförsök. 

Björn Johansson, lektor och forskare vid Örebro Universitet, menar att sambandet mellan självmordsförsök och mobbning är relativt stor och att en framträdande riskfaktor när det kommer till självmord bland unga, är just mobbningsproblematik. Han poängterar att en mobbningssituation kränker en persons hela sociala varande, den kränker värdigheten och triggar i gång skuld och skam.

Varför ökar mobbningen?
Enligt rapporten som Friends har sammanställt så finns en rad olika faktorer:

  • Brist på skyddsfaktorer (som tillitsfulla relationer med vuxna och ett positivt skolklimat)
  • Ökad ojämlikhet och polarisering i samhället
  • Minskad likvärdighet i skolan
  • Nedskärningar i elevhälsan
  • Fokus i skolan på att åtgärda och inte förebygga
  • Nedprioritering av frågan hos skolledning och skolmyndigheter
  • Brister i det förebyggande arbetet kopplad till kunskapsglapp
  • Den ökade digitaliseringens baksidor
  • Ökade nivåer av grövre våld och kriminalitet i barns och ungas liv
  • Ökade kunskapskrav på skolbarn, vilket medför att många barn inte klarar av att fullfölja grundskolan med godkända betyg och saknar utbildning som kan leda till arbete.

Vi på NTM är smärtsamt medvetna om att det finns ett tydligt samband mellan självmord och mobbning och vi vill att fler ska förstå detta.  Oroande är att 30 000 av de 140 000 barn och unga har blivit mobbade på nätet. Det digitala växer, i takt med att det växer även siffran i antal mobbade. Det har blivit lättare för förövare att ta kontakt med någon och börja trakassera offren, och offren är unga barn som ibland inte förstår vad som händer.  

Vi människor måste bli bättre och börja behandla varandra bättre!  

#ChillaMedOrden!

Läs mer om #ChillaMedOrden här

Ta del av vårt utbildningsmaterial här

SVTs artikel

Taggad med #ChillaMedOrden