Statistik mobbning

2022 släppte Friends tillsammans med Örebro universitet en rapport om mobbning. Den visade att mobbningen ökar i Sverige, på bara några månader så har hela 140 000 barn och unga blivit utsatta.

Av dessa barn och unga har 110 000 blivit mobbade i skolan och 30 000 av dem har även blivit utsatta på internet. Mobbning på nätet har blivit ett stort problem i samhället och det ser inte ut att minska. En viktig faktor är att det är svårt att spåra den som mobbar och ett fenomen som kallas catfishing –  att någon utgör sig vara någon annan bakom skärmen medför stora problem för polisen när de här brotten ska utredas.

Brist på skyddsfaktorer är en annan faktor som leder till ökad mobbning. Skyddsfaktorer kan exempelvis vara ett positivt skolklimat och goda, tillitsfulla relationer till vuxna.
Att flera nedskärningar görs i skolan är en viktig faktor yttreligare kan bidra till att elevhälsan blir sämre.

I rapporten tar Friends upp andra faktorer varför mobbningen ökar:

  • Ökad ojämlikhet och polarisering i samhället.
  • Minskad likvärdighet i skolan.
  • Brister i det förebyggande arbetet kopplad till kunskapsglapp.
  • Den ökade digitaliseringens baksidor.
  • Ökade nivåer av grövre våld och kriminalitet i barns och ungas liv.
  • Ökade kunskapskrav på skolbarn, vilket medför att många barn inte klarar av att fullfölja grundskolan med godkända betyg och saknar utbildning som kan leda till arbete.

I rapporten nämns flera strategier för att lösa de olika problemen som gör att mobbning växer. Enligt Friends så ska strategierna bygga på insatser som är långsiktiga med fokus på kunskap och forskning. Den forskning som görs om mobbning visar att framgångsrika arbeten mot mobbning har sin grund i regelbundna kartläggningar där man sätter eleven i fokus, man lyssnar och gör aktiva åtgärder utifrån det aktuella läget för varje individ.

Följ oss på Instagram

Se vårt utbildningsmaterial

Friends rapport